Zmiana stawek w opłacie gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK

W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

             Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Burmistrz Piask zawiadamia, że uchwałą Rady Miejskiej w Piaskach Nr III/5/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r., poz. 6139) – zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Zgodnie z powyższą uchwałą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2019 r wynoszą:

 

- 8,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny. W przypadku gospodarstwa pięcioosobowego i większego stawka opłaty jest stała i wynosi  40,00 zł.

 - 16,00 zł  miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku gospodarstwa pięcioosobowego i większego stawka opłaty jest stała i wynosi  80,00 zł.

 - dla nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) pojemnik 120 l – 14,00 zł,

2) pojemnik 240 l – 28,00 zł,

3) pojemnik 1100 l – 128,00 zł

 - dla nieruchomości niezamieszkałych jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

1) o pojemności 120 l – w wysokości 28,00 zł,

2) o pojemności 240 l – w wysokości 56,00 zł,

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 256,00 zł

 

1. Właściciele nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

2. Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z tym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców i przedsiębiorców, aby wystarczyła ona na realizację całości  zadania, którym została obciążona gmina.

3. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. kwartalnie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określającą wysokość opłaty, stosując zmianę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  

                                                                                                                   Burmistrz Piask

                                                                                                                   Michał Cholewa