INFORMACJA

INFORMACJA

             Uprzejmie informujemy, że Gmina Piaski prowadzi analizę w zakresie zainteresowania mieszkańców realizacją zdań z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), które mogłyby być finansowane ze środków zewnętrznych.a

            Wszystkich zainteresowanych udziałem w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety (dotyczy mieszkańców gminy Piaski). Informacje zawarte w ankiecie są niezbędne do opracowania stosownego wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest od uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Ponadto Gmina Piaski zastrzega sobie prawo do ujęcia we wniosku o dofinansowanie  instalacji,  które będą warunkować uzyskanie jak największej liczby punktów w ramach konkursu.

  

            Zgodnie z RPO WL dofinansowanie takiego projektu może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym i jego całkowity koszt leży po stronie mieszkańca. Ostateczny koszt inwestycji będzie znany dopiero po udzieleniu zamówienia wykonawcy usługi, wyłonionemu w wyniku postępowania przetargowego.

             Do projektu włączone zostaną jedynie osoby, które nie posiadają jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec gminy Piaski, posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Piaski oraz zastosują się do zapisów Regulaminu Naboru Uczestników projektu dot. wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Piaski w szczególności do pkt. VI. 4., VI.5.

             Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Piaskach ul. Lubelska 77 w terminie do 10 maja 2019 r.

             Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 81 565 71 41, lub w pok. nr 1, w Urzędzie Miejskim w Piaskach.

 

REGULAMIN

Ankieta w sprawie dofinansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

ANKIETA INFORMACYJNA - Instalacja kotłowni na biomasę

ANKIETA INFORMACYJNA - Instalacja pompy ciepła CWU (do podgrzewania ciepłej wody użytkowej)

ANKIETA INFORMACYJNA - Instalacja geotermalnej pompy ciepła

ANKIETA INFORMACYJNA - Instalacja fotowoltaiczna

ANKIETA INFORMACYJNA - Instalacja kolektorów słonecznych