OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PIASKI NA LATA 2016-2020, Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2023 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PIASKI NA LATA 2016-2020,
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2023

Burmistrz Piask

przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do roku 2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 28 kwietnia 2017 roku.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Zgłoś swój pomysł

Zgłoś swój pomysł projektowy do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski. W załączeniu karta projektu do wypełnienia przez lokalnych liderów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe. Załącznik do karty zawiera przykładowe projekty możliwe do sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych. Termin odesłania wypełnionych kart: 15 marca 2017 r. Szczegóły pod nr tel:. 81 58 21 038, 81 58 22 939.
 

Partycypacja społeczna- 11 stycznia 2017 r

Konsultacje społeczne, w imieniu Burmistrza Piask - p. Michała Cholewy, rozpoczął Sekretarz Gminy – p.  Marcin Najda.  W spotkaniu uczestniczyli Radni, sołtysi, przedsiębiorcy i mieszkańcy z terenu Gminy Piaski. Tym razem konsultacje skupione były wokół delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, jak również wyboru celów i wizji jako składników Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przedstawiciele firmy EuroCompass zaprezentowali wstępne mapy, które powstały po zobrazowaniu wskaźników. Zagadnienie stało się tematem dyskusji, po której wyklarowały się cele oraz wizja obszarów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane przez prowadzących „karty rozmów”, które posłużą dalszym pracom nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Piaski.

 

 

 

 

 

 

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 r. w ramach projektu „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020”

Burmistrz Piask zaprasza Radnych, Sołtysów, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Piaskach  Data: 11 stycznia 2017 r., godz. 16.00 

Agenda spotkania

16.00-16.15

Otwarcie spotkania i powitanie uczestników – Michał Cholewa - Burmistrz Piask

16.15-17.00

  1.   Zasady delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  2.   Prezentacja delimitacji obszaru zdegradowanego gminy Piaski
  3.   Prezentacja delimitacji obszaru rewitalizacji gminy Piaski
  4.   Podstawowe zasady aplikowania do działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach     Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – przedstawiciel firmy EuroCompass

17.00-17.15

Przerwa obiadowa

17.15-17.45

  1.   Karty rozmowy (Democs) – metoda identyfikująca cele i kierunki rozwoju obszaru rewitalizacji gminy Piaski
  2.   Prezentacja propozycji celów oraz wyników warsztatów World Cafe przeprowadzonych na I spotkaniu      konsultacyjnym – przedstawiciel firmy EuroCompass

17.45-18.00

Podsumowanie i zakończenie- przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Piaskach

 Spotkanie poprowadzą przedstawiciele firmy EuroCompass Sp. z o.o.: Ryszard Boguszewski, Ewelina Borowiec, Karolina Szeląg.

                                                                                                                Burmistrz

                                                                                                        /-/  Michał Cholewa

 

Relacja z konsultacji

Relacja z konsultacji, które odbyły się 17 listopada 2016 r. w Piaskach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele sołtysów, Ośrodka Pomocy Społecznej, lokalnego samorządu, mieszkańców. Uczestnikom zostało przybliżone zagadnienie „rewitalizacji”, zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Koordynator prac omówiła projekt „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Istotnym punktem konsultacji było omówienie uwarunkowań przestrzennych w sferach: środowiskowej, zagospodarowania przestrzennego, społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej jak również przestawienie wyników prac metodologicznych. Ciekawym punktem partycypacji były warsztaty służące identyfikacji problemów, potrzeb oraz wizji rozwoju obszarów rewitalizacji.

 

Podkategorie

Strona 1 z 2