Spotkanie informacyjno - konsultacyjne

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 r. w ramach projektu „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020”

 Burmistrz Piask Michał Cholewa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 r.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjno - konsultacyjne

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 r. w ramach projektu „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020”

 

Burmistrz Piask zaprasza Radnych, Sołtysów, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji.

 

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury w Piaskach

Data: 11 stycznia 2017 r., godz. 16.00

 

Agenda spotkania

16.00-16.15

Otwarcie spotkania i powitanie uczestników – Michał Cholewa - Burmistrz Piask

16.15-17.00

 1.   Zasady delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 2.   Prezentacja delimitacji obszaru zdegradowanego gminy Piaski
 3.   Prezentacja delimitacji obszaru rewitalizacji gminy Piaski
 4.   Podstawowe zasady aplikowania do działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – przedstawiciel firmy EuroCompass

17.00-17.15

Przerwa obiadowa

17.15-17.45

 1.  Karty rozmowy (Democs) – metoda identyfikująca cele i kierunki rozwoju obszaru rewitalizacji gminy Piaski
 2. Prezentacja propozycji celów oraz wyników warsztatów World Cafe przeprowadzonych na I spotkaniu konsultacyjnym – przedstawiciel firmy EuroCompass

17.45-18.00

Podsumowanie i zakończenie- przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Piaskach

 

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele firmy EuroCompass Sp. z o.o.: Ryszard Boguszewski,
Ewelina Borowiec, Karolina Szeląg.

 

 

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2016-2023 w ramach projektu „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020

Burmistrz Piask Michał Cholewa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaskina lata 2016-2023. Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach.

Tematyka spotkania obejmuje: zagadnienie rewitalizacji w nowym okresie programowania, uwarunkowania przestrzenne Gminy Piaski wynikające ze stanu istniejącego, delimitację obszarów zdegradowanych i obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Elementem spotkania będą również warsztaty partycypacyjne pozwalające zidentyfikować problemy, potrzeby oraz wizję rozwoju obszarów rewitalizacji.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele firmy EuroCompass Sp. z o.o.: Ryszard Boguszewski, Ewelina Borowiec, Beata Filipowicz.

 

Agenda spotkania

11.00-11.15

Otwarcie spotkania i powitanie uczestników

11.15-11.45

 1. Wprowadzenie do tematyki rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz aspekty prawne rewitalizacji
 2. Korzyści płynące z realizacji Lokalnych Programów Rewitalizacji
 3. Założenia projektu „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

11.45-12.30

 1. Uwarunkowania przestrzenne gminy Piaski wynikające ze stanu istniejącego

(sfera środowiskowa, sfera zagospodarowania przestrzennego, sfera społeczna, sfera infrastrukturalna, sfera gospodarcza)

 1. Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji (metodologia wyznaczania obszarów, analiza wskaźnikowa)
 2. Dyskusja – zgłoszenie uwag i wniosków

12.30-12.45

Przerwa

12.45-13.30

World Cafe (warsztatowa metoda wypracowania pomysłów i rozwiązań) - identyfikacja problemów, potrzeb oraz wizji rozwoju obszarów rewitalizacji

13.30-13.45

Podsumowanie i zakończenie

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Burmistrz Piask

                                                                                                                                                                                 /-/ Michał Cholewa