Spotkanie informacyjno - konsultacyjne

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 r. w ramach projektu „Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020”

 Burmistrz Piask Michał Cholewa serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 r.

Tematyka spotkania obejmuje: prezentację obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Piaski, prezentację celów i propozycji kierunków działań, proces wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, a także prezentacja prac nad modelem 3D obszaru wyznaczonego do sporządzenia koncepcji funkcjonalno-przestrzennej.

Elementem spotkania będą również warsztaty: planowanie partycypacyjne pozwalające na zidentyfikowanie projektów do realizacji na terenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się 7 marca 2017 r. w godz. 10.00-12.30 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele firmy EuroCompass Sp. z o.o.: Ryszard Boguszewski, Ewelina Borowiec.

 

Agenda spotkania

10.00-10.10

Otwarcie spotkania i powitanie uczestników

10.10-11.00

  1. Prezentacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Piaski
  2. Prezentacja celów i kierunków działań obszaru rewitalizacji gminy Piaski
  3. Zasady aplikowania do działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – modelowy projekt oraz przykłady innych źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

11.00-11.15

Przerwa

11.15-12.15

  1. Proces wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
  2. Planowanie partycypacyjne – warsztaty pozwalające na zidentyfikowanie projektów do realizacji na terenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  3. Założenia projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych w ramach „Karta projektu rewitalizacyjnego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do 2023 r.”
  4. Prezentacja prac nad modelem 3D oraz koncepcją funkcjonalno-przestrzenną

12.15-12.30

Podsumowanie i zakończenie