Artykuły

Modernizacja szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w miejscowości Piaski

Opis Projektu

Projekt pn.: „Modernizacja szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w miejscowości Piaski”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

29 września 2017 roku Gmina Piaski podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.7 Infrastruktura szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Modernizacja szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w miejscowości Piaski ”.

Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 1 189 859,35 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 1 159 859,35  PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 985 880,44 PLN. Wkład własny stanowiący nie mniej niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu zapewni Gmina Piaski.

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w miejscowości Piaski. Zarówno prace budowlane jak i zakup nowoczesnego wyposażenia (tablice interaktywne, ekrany dotykowe, wizualizer, wyposażenie do pracowni TIK, wyposażenie pracowni przyrodniczo - matematycznej, urządzenia wielofunkcyjne) przełoży się na poprawę oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego oraz jakości kształcenia. Modernizacja obiektu dydaktycznego, w którym realizowany jest proces rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) to główne założenia projektu. Modernizacja placówki pozwoli na prowadzenie nauczania indywidualnego z uczniem, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i wyrównawczych oraz na rozwiązanie istniejących problemów zgodnie z Diagnozą Potrzeb przeprowadzoną dla szkoły.