Gmina Piaski - dbamy o przyszłość młodzieży!

Gmina Piaski - dbamy o przyszłość młodzieży!

 Projekt jest realizowany w ramach Działania 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Osi Priorytetowej 12. Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Okres realizacji projektu: 1.07.2018 r. - 30.06.2020 r.

 Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Piaskach i Szkole Podstawowej w Bystrzejowicach.

 W ramach projektu prowadzone są:

 dla uczniów:

- zajęcia rozwijające i zajęcia wyrównawcze (matematyka, przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, język angielski, język niemiecki, informatyka, programowanie, robotyka, warsztaty "Bezpieczeństwo w sieci")

- warsztaty logopedyczne

 dla nauczycieli:

- szkolenia w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych wszystkich przedmiotów, w szczególności w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół oraz włączania narzędzi TIk do nauczania przedmiotowego

- studia podyplomowe.

 Zakupione będzie wyposażenie pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i pracowni informatycznych. Szkoły zostaną wyposażone również w inne pomoce dydaktyczne i materiały szkolno-plastyczne.