Zespół Szkół w Piaskach

Zespół Szkół w Piaskach

Dyrektor Waldemar Szałek

Adres

21-050 Piaski

ul. Partyzantów 19

Tel/Fax:(081) 581-02-13

http://www.zspiaski.pl

Historia Szkolnictwa w Piaskach

Tradycje oświatowe Piask początkami swoimi sięgają XV w. bowiem już w 1452r. istniała szkółka parafialna przy kościele w Piaskach. W okresie Reformacji właściciel Piask podkomorzy lubelski Stanisław Orzechowski ofiarowuje plac z domem na szkołę przy zborze ariańskim w roku 1620. Komisja Edukacji Narodowej powołuje w Piaskach szkołę elementarną przy kościele parafialnym w 1773r. Po upadku szkolnictwa w okresie zaborów i zrywów powstańczych, 17 listopada 1835 roku powtórnie zorganizowano szkołę elementarną - dokument mówi - "z wielką trudnością za pomocą jedynie samych mieszkańców". W 1905 roku powstało w Piaskach Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, w 1910 roku Szkoła Ludowa, a w 1917 roku w gminie Piaski uczy się 970 dzieci. W 1927 roku istnieje już w gminie 13 szkółek z 29 nauczycielami i 1550 uczniami. W latach 1922-41 funkcjonują w Piaskach dwie Publiczne Szkoły Powszechne; Kierownikiem szkoły nr 1 jest Florentyn Kotliński, nr 2 Władysław Hobot, po nim Bolesław Ciechulski. Osoba Florenta Kotlińskiego oraz jego rodzina upamiętniła się szczególnie jako inicjatorzy i budowniczowie nowej szkoły wybudowanej w latach 1932-1935, która pełni swą funkcję do dziś będąc siedzibą Zespołu Szkół w Piskach. Szkolnictwo zawodowe stanowi odrębną i nowszą w historii kartę tradycji oświatowych w Piaskach. Należy sądzić, że tak jak powszechnie oświata zawodowa wywodzi swoje początki z nauki rzemiosła, kupiectwa, drogą praktyk terminatorskich w cechach rzemiosł i stowarzyszeniach kupieckich. Nauka odbywała się w prywatnych warsztatach miejscowych rzemieślników i sklepach. Za pierwszą Szkołą Zawodową na terenie naszej gminy należy uznać Publiczną Szkołę Dokształcającą powstałą w 1936 roku, a więc 65 lat temu, którą kierowali: Robert Missol, po nim Ignacy Misztal w latach 1847-1851. Szkoła ta dokształcała miejscowych rzemieślników i uczniów rzemiosła. Wkrótce też przekształciła się w Zasadniczą Szkołę Elektryczną, Zasadniczą Szkołę Krawiecką i Handlową. Nauczycielami tej szkoły byli m. innymi: ks. Andrzej Glapa, Kazimiera Tracz, Konstanty Łaniak, Jerzy Drylski, Ksawery Rosiński, Wanda Frydman, Roman Staszko, Ignacy Misztal, który był ostatnim - do 1951 roku jej dyrektorem. Śledząc dalszy rozwój szkolnictwa ponad podstawowego zauważymy ścisłą zależność kierunków kształcenia od zapotrzebowania społecznego i tak w okresie bezpośrednio po wojnie, w czasie odbudowy, elektryfikacji, niedoboru artykułów przemysłu odzieżowego, uczono zawodów i umiejętności aktualnie najbardziej potrzebnych: elektryk, krawiec, handlowiec. Dalsze przykłady tej polityki oświatowej było powołanie w 1953 r. Pierwszej szkoły zawodowej jaką było liceum pedagogiczne w Piaskach. Dyrektorami tej szkoły byli: Jadwiga Ciechulska - organizatorka i pierwsza dyrektor; Janina Mikołajewicz, Halina Kłysz, Włodzimierz Koszowski do 1970 r., w którym to roku licea tego typu rozwiązano. W okresie swego istnienia liceum pedagogiczne wykształciło 1160 nauczycieli szkół podstawowych dla potrzeb szkolnictwa wiejskiego i powstających 1000 szkół na 1000 lecie Państwa Polskiego. Absolwenci LP stanowią poważny odsetek wśród czynnych zawodowo do dziś nauczycieli szkół rejonu lubelskiego. Jeszcze w trakcie trwania LP, bo w 1966 r. Powołano 3 letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku kształceni ślusarz - mechanik, a od 1970 r. - tokarz. W kolejnych latach szkoła ta rozwiała się na bazie modernizowanych obiektów szkoły Podstawowej, Szkoły Ćwiczeń i LP. W roku 1970 powołano drugą w historii Piask średnią szkołę zawodową- 3 letnie Technikum Mechaniczne o specjalności: mechanik maszyn i urządzeń przemysłu mleczarskiego. Równolegle w latach 1969/70 szkoła przyjmuje kandydatów do 2 letniej Zasadniczej Szkoły Mleczarskiej. Od 1975r. te trzy szkoły: TM, ZSZ i ZSM stanowią Zespół Szkół Zawodowych, do którego zalicza się również Zasadnicza Szkoła Rolnicza działająca od 1974r. jako filia Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Ten okres działalności zdradza trend w kierunku przygotowania kadr dla regionalnego przemysłu i rolnictwa. W 1975r. powołano Zasadniczą Szkołę Górniczą jako szkołę resortową Ministerstwa Górnictwa i Energetyki przewidując przyszłościowe zapotrzebowanie na kadry dla kopalni Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Zasadnicza Szkoła Górnicza funkcjonowała do 1990r., wypuściła 1375 górników w tym 119 dziewcząt. W tym okresie dyrektorem wszystkich szkół zespołu był mgr Włodzimierz Koszowski; Późniejsi dyrektorzy to: mgr inż. Andrzej Tadeusz, mgr Władysław Ożóg, mgr Józef Świetlicki. Mając jednak na uwadze tradycyjną dziedzinę gospodarki gminy - rolnictwo - utworzono od września 1977r. Wieczorowe Technikum Rolnicze dla zdolniejszej młodzieży gospodarującej indywidualnie lub w gospodarstwach rodzinnych, a będące absolwentami Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Piaskach. Szkoły Zawodowe przejmując obiekty po LP napotykały na zasadniczą trudność w lokalizacji warsztatów szkolnych. Z braku innych możliwości umiejscowiono je po części w salach lekcyjnych na parterze szkoły, w podpiwniczeniach budynku, adoptowanych budynkach gospodarczych, wiatach. Sytuacja uległa niewielkiej poprawie od 1972r. z chwilą przejścia szkoły podstawowej do nowo wybudowanego obiektu w sąsiedztwie. Do tej bowiem chwili ZSZ zmuszona była prowadzić zajęcia na dwie zmiany. Warsztaty szkolne pomimo trudnych warunków w latach 1972-1975 dysponując tylko 94 stanowiskami pracy, pracując na dwie zmiany - stawiane były w czołówce wojewódzkiej po względem przerobu w produkcji przypadającej na ucznia. Nowy obiekt warsztatów szkolnych dla potrzeb praktycznej nauki zawodu wybudowano w roku 1987 staraniem ówczesnego dyrektora Władysława Ożoga i kierownika warsztatów - późniejszego wicedyrektora, a następnie dyrektora Zespołu Szkół - Józefa Świetlickiego. Obiekt ten wybudowano z Funduszu Specjalnego Warsztatów Szkolnych Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie po części w nagrodę za dotychczasowe osiągnięcia produkcyjne i szkoleniowe. 

Grono Pedagogiczne

Nauczyciel Przedmiot
Waldemar Szałek Dyrektor Zespołu Szkół,
Mechaniczne Przedmioty Zawodowe
Beata Kędrak W-ce Dyrektor Zespołu Szkół,
Biologia
Tadeusz Bednarczyk Mechaniczne Przedmioty Zawodowe,
Zajęcia Praktyczne,
Przepisy Ruchu Drogowego
Katarzyna Jopa Język Angielski
Ewa Pocheć Język Polski
Magdalena Kowalczyk Język Polski
Katarzyna Król Język Angielski
Magdalena Wytrzyszczewska Język Rosyjski
Katarzyna Paluch Język Niemiecki
Julian Kaper Mechaniczne Przedmioty Zawodowe,
Pracownia Techniczna
ks. Andrzej Gęba Religia
s. Agnieszka Miduch Religia
Paweł Kudeń Mechaniczne Przedmioty Zawodowe,
Pracownia Techniczna,
Zajęcia Praktyczne
Ewa Litwiniuk Chemia,
Fizyka
Dorota Malicka matematyka,
technologia informacyjna
Beata Sawczuk Matematyka,
Ekonomiczne Przedmioty Zawodowe
Bożena Mazurek Geografia,
Ekonomiczne Przedmioty Zawodowe
Zofia Skorek Mechaniczne Przedmioty Zawodowe
Grzegorz Stasiak-Głowala Technologia Informacyjna,
Mechaniczne Przedmioty Zawodowe,
Zajęcia Praktyczne
Magda Szerafin-Pyrz Historia,
Wos
Małgorzata Śniadowska-Siwek Wychowanie Fizyczne
Nina Drzewiecka Wychowanie Fizyczne,
Przysposobienie Obronne
Ernest Widziński Wychowanie Fizyczne
Tomasz Jasieczek Mechaniczne Przedmioty Zawodowe
Sylwia Zajączkowska Pedagog Szkolny
Maria Suchecka Biblioteka
Tomasz Jopa Nauka Jazdy Samochodem Osobowym