O Gminie

Miasto i Gmina Piaski - jest jedną z większych gmin w Polsce (169 km2). Leży na południowy wschód od Lublina, przy rozwidleniu dróg prowadzących do Chełma i Zamościa, przy starym trakcie ruskim.

Na krajobraz gminy składają się pofałdowane pola, lasy i piękna dolina rzeki Giełczwi, słynąca z zabytkowych dworów i dworków.  Piaski są gminą typowo rolniczą. W 1993 roku Piaskom przywrócono prawa miejskie, które utraciły w 1869 r. z powodu carskich represji. Grunty orne stanowią 83,9%, użytki zielone 4 %, lasy 10,6 %. Gmina Piaski posiada znaczące walory turystyczne: przepiękną, mocno nasłonecznioną dolinę rzeki Giełczew, rezerwat przyrody Wierzchowiska, stawy w dolinie Sierotki, w bliskim sąsiedztwie miasta (doskonały teren rekreacyjny), liczne pomniki przyrody, użytki ekologiczne.

Obszar gminy zamieszkuje 11132 osób, w samym mieście Piaski 2799. W gminie znajduje się 4120 gospodarstw rolnych, o średniej wielkości 4 ha. W uprawach rolnych z uwagi na dobre gleby (głównie II i III klasa bonitacyjna) przeważa produkcja pszenno-buraczana. Miasto Piaski stanowi niewielki ośrodek przemysłowo-usługowy, obsługujący nie tylko obszar gminy, ale także fragment południowo wschodniej części województwa. W mieście i gminie Piaski działa 310 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, tj. 163 zajmuje się usługami, 137 - handlem a 10 - produkcją. Najważniejszym obiektem przemysłowym jest tutaj zakład przetwórstwa mleka. Działają również trzy młyny gospodarcze i cztery piekarnie. W ostatnim czasie powstaje coraz więcej nowych, drobnych przedsiębiorstw. Miasto Piaski dysponuje mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków.W mieście i gminie działa Miejsko-Gminne Centrum Kultury oraz placówki oświatowych, tj. 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja i Zespół Szkół w ramach, którego funkcjonują: liceum, technikum, szkoła zawodowa i szkoła policealna.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych