Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Piaski

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę piaski.

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach.

Czytaj więcej: Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Piaski

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2014

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Spółka z o.o. od stycznia 2014 r.

Czytaj więcej: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2014

 

Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego

 Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych październik 2013 r.

Czytaj więcej: Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Spółka z o.o. od lipca 2013 r.

Czytaj więcej: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na placu przy Zakładzie Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy gminy bezpłatnie mogą dostarczać: odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych prac remontowych nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki, chemikalia i odpady niebezpieczne powstałe na terenie gospodarstw domowych. Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku (od 700 do 1500).

 

Strona 5 z 6