Rada Miejska

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym, mającym kompetencje stanowiące i kontrolne, wybieranym na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców gminy. Rada Miejska w Piaskach liczy w pełnym składzie 15 radnych. W trakcie kolejnych sesji, Rada Miejska decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących sprawnego funkcjonowania gminy Piaski.

Więcej o prawach i obowiązkach radnych i kompetencjach Rady Miejskiej – Statut  i Regulamin Rady Miejskiej

Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej dostępne są w zakładkach poszczególnych komisji TU.