Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 grudnia 2014 roku

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z III sesji oraz Rady Miejskiej w Piaskach.
  4. Podjęcie uchwał:

 

1)     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego. (Projekt Nr 1)

2)        Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski. (Projekt Nr 2)

3)        Uchwała w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski na rok 2015.” (Projekt Nr 3)

 

  1. Zapytania i interpelacje radnych.
  2. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.

7.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

           8.    Wolne wnioski.

           9.    Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        /-/ Paweł Podgórski