Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 stycznia 2015 roku

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
  4. Wręczenie nagród Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe.
  5. Podjęcie uchwał:

 

1)      Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2015 r. (Projekt Nr 1)

2)      Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Piaskach na 2015 r. (Projekt Nr 2)

3)      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości. (Projekt Nr 3)

4)      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Piaski, przy ul. Zamojskiej 11 w Piaskach. (Projekt Nr 4)

5)      Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Piaski. (Projekt Nr 5)

6)      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej
w Brzezicach do gminnego zasobu nieruchomości. (Projekt Nr 6)

7)      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2015. (Projekt Nr 7)

8)      Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 8)

 

  1. Zapytania i interpelacje radnych.
  2. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.

8.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9.    Wolne wnioski.

10.    Zamknięcie obrad.

                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               /-/ Paweł Podgórski