Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 25 lutego 2015 roku

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
  4. Podjęcie uchwał:

 

1)      Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Piaski na rok 2016 środków stanowiących
fundusz sołecki. (Projekt Nr 1)

2)      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2015. (Projekt Nr 2)

3)      Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 3)

5.    Zapytania i interpelacje radnych.

6.    Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.

7.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

8.    Wolne wnioski.

9.   Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                   /-/ Paweł Podgórski