Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 marca 2015 roku


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji oraz z VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:


1) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości. (Projekt Nr 1)
2) Uchwała w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Piaski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2014”.
(Projekt Nr 2)
3) Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. ”. (Projekt Nr 3)
4) Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Piaski w roku 2015. (Projekt Nr 4)
5) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego. (Projekt Nr 5)
6) Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2015. (Projekt Nr 6)
7) Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr7)


8. Informacja na temat : Roczne sprawozdanie z realizacji zadań Gminy Piaski z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – za rok 2014 oraz potrzeby związane z realizacja zadań”.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                          /-/ Paweł Podgórski