Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 21 maja 2015 roku

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  VIII sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4.    Podjęcie uchwał:

1)      Uchwała w sprawie stwierdzenia nie naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski – II etap. (Projekt Nr 1)

2)      Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski – II etap. (Projekt Nr 2)

3)      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Siedliszczkach. (Projekt Nr 3)

4)      Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Piaski. (Projekt Nr 4)

5)      Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Piaski. (Projekt Nr 5)

6)      Uchwala w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Świdnickiego w roku 2015.
(Projekt Nr 6)

7)      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2015. (Projekt Nr 7)

8)      Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 8)

9)      Uchwała w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piaski. (Projekt Nr 9)

 

5.    Zapytania i interpelacje radnych.

6.    Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.

7.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

8.    Informacje na temat :

 1. a.      Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Piaski.
 2. b.      Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2014.
 3. c.       Sprawozdanie z wykonywania zadań Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  dla Gminy Piaski – w roku 2014 realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2014.

      9.   Wolne wnioski.

     10.  Zamknięcie obrad.

                                                                                                                             

                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                              /-/ Paweł Podgórski