Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 26 czerwca 2015 r.

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Piaski za rok 2014:

1)  Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Piask.

2)    Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

3)    Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.

4)    Dyskusja.

5)    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Piask z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2014 rok.
(Projekt Nr 1)

6)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask z tytułu wykonania
budżetu Gminy Piaski za 2014 rok. (Projekt Nr 2)

       5. Podjęcie uchwał:

1)      Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezice. (Projekt Nr 3)

2)      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości. (Projekt Nr 4)

3)      Uchwała w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019. (Projekt Nr 5)

4)      Uchwała w sprawie utworzenia komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
pod firmą Wirtualne Powiaty 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Łęcznej (Projekt
Nr 6)

5)      Uchwała w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Piaskach do gminnego zasobu nieruchomości. (Projekt Nr 7)

6)      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2015. (Projekt Nr 8)

7)      Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 9)

8)      Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. (Projekt Nr 10)\

       6. Zapytania i interpelacje radnych.

       7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.

       8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

       9.     Wolne wnioski.

     10.      Zamknięcie obrad.                                                                                        

                                                                                                                             

                                                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                              /-/ Paweł Podgórski