Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 28 czerwca 2016 roku

Piaski, dnia 23 czerwca 2016 r.

Or.0002.23.2016

                                                                    

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 28 czerwca  2016 r. o godzinie 13: 00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

                                                        

Porządek obrad

XXV  Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

28 czerwca  2016 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji i XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Piaski za rok 2015:

1)   Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Piask.

2)     Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

3)     Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.

4)     Dyskusja.

5)     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Piask z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2015 rok. (Projekt Nr 1)

6)     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask z tytułu wykonania budżetu Gminy Piaski za 2015 rok. (Projekt Nr 2)

 1. Podjęcie uchwał:

1)        Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski.  (Projekt Nr 3)

2)     Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Piaski do współpracy przy realizacji projektu  pt. „ Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Piaski a pozostałymi gminami Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tworzącymi projekt „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację".(Projekt Nr 4)

3)     Zmieniająca uchwałę Nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piaski.(Projekt Nr 5)

4)      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2016. (Projekt Nr 6)

5)      Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 7)

 1. Zapytania i interpelacje radnych.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
 3. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 4. Informacja na temat : Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski w roku 2015. 
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.                                                                                                 

                                                                                                                            

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   /-/ Paweł Podgórski