Porządek obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 2 września 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Piaskach na dzień 2 września 2016 r. o godzinie 10:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piaskach.

Porządek obrad XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 2 września 2016 r.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

1)      Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. (Projekt Nr 1)

2)      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2016. (Projekt Nr 2)

3)      Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 3)

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                     /-/ Paweł Podgórski