Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 29 września 2016 roku

Piaski, dnia 23 września 2016 r.

Or.0002.34.2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 29 września 2016 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

29 września 2016 r.

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4.        Podjęcie uchwał:

 

1)        Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2016. (Projekt Nr 1)

2)        Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 2)

 

5.        Zapytania i interpelacje radnych.

6.        Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.

7.        Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

8.        Wolne wnioski.

9.        Zamknięcie obrad.                                          

                                                                                                                     

                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski