Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 31 października 2016 roku

Piaski, dnia 26 października 2016 r.

Or.0002.37.2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 31 października  2016 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XXIX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

31 października 2016 r.

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4.    Wręczenie pamiątkowych nagród wieloletnim członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego.

5.        Podjęcie uchwał:

1)        Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne.(Projekt Nr 1)

2)        Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne. (Projekt Nr 2)

3)        Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Kębłowie do gminnego zasobu nieruchomości. (Projekt Nr 3)

4)        Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu Zwiększenie potencjału planistycznego gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020. (Projekt Nr 4)

5)        Uchwała w sprawie  uchwalenia  rocznego programu  współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2017. (Projekt Nr 5)

6)        Uchwała w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piaski. (Projekt Nr 6)

7)        Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok. (Projekt Nr 7)

8)        Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Piaski na rok 2017. (Projekt Nr 8)

9)        Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Piaski na rok 2017. (Projekt Nr 9) 

 

6.        Zapytania i interpelacje radnych.

7.        Informacja Burmistrza Piask i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piaskach ze złożonych oświadczeń majątkowych.

8.        Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.

9.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

10.     Wolne wnioski.

11.     Zamknięcie obrad.                                          

                                                                                                                     

                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski