Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 listopada 2016 roku

Piaski, dnia 25 listopada 2016 r.

Or.0002.39.2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 30 listopada  2016 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XXX  Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

30 listopada 2016 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. (Projekt Nr 1)
  2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Piaski na rok 2016. (Projekt Nr 2)
  3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 3)
 1.  Zapytania i interpelacje radnych.
 2.  Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
 3.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 4.  Wolne wnioski.
 5.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski