Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 27 lutego 2017 roku

Piaski, dnia 23 lutego 2017 r.

Or.0002.5.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 27 lutego 2017 r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XXXIII  Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

27 lutego 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji i z XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Wręczenie nagród Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Piaski do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. (Projekt Nr 1)
  2. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Piaskach. (Projekt Nr 2)
  3. Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Piaski na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (Projekt Nr 3)
  4. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Piaski. (Projekt Nr 4)
  5. Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Piaski na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki. (Projekt Nr 5)
 1.  Zapytania i interpelacje radnych.
 2.  Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
 3.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 4.  Wolne wnioski.
 5.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski