Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 31 marca 2017 roku

Piaski, dnia 24 marca 2017 r.

Or.0002.9.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 31 marca 2017 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XXXIV  Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

31 marca 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaski w roku 2017. (Projekt Nr 1)
  2. Uchwała w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016”. (Projekt Nr 2)
  3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Piask. (Projekt Nr 3)
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem częściach wspólnych budynku i udziałem w prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym. (Projekt Nr 4)
  5. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Piaski do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (Projekt Nr 5)
  6. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy  Piaski na rok 2017. (Projekt Nr 6)
  7. Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 7)
 1.  Zapytania i interpelacje radnych.
 2.  Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
 3.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 4.  Wolne wnioski.
 5.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski