Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 14 czerwca 2017 roku

Piaski, dnia 07 czerwca 2017 r.

Or.0002.13.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 14 czerwca 2017 r. o godzinie 16:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XXXVI  Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

14 czerwca 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask.
  2. Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
  3. Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Piask z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2016 rok. (Projekt Nr 1)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask z tytułu wykonania budżetu Gminy Piaski za 2016 rok. (Projekt Nr 2)
 1.  Zapytania i interpelacje radnych.
 2.  Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
 3.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 4.  Wolne wnioski.
 5.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski