Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 czerwca 2017 roku

Piaski, dnia 26 czerwca 2017 r.

Or.0002.18.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 30 czerwca 2017 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XXXVII  Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

30 czerwca 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017. (Projekt Nr 1)
  2. Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 2)
  3. Uchwała w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Gimnazjum nr 1 w Piaskach im. Antoniego Norberta Patka. (Projekt Nr 3) 
  4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski. (Projekt Nr 4) 
  5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego. (Projekt Nr 5) 
 1.  Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
 2.  Zapytania i interpelacje radnych.
 3.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 4.  Wolne wnioski.
 5.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski