Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 9 listopada 2017 roku

Piaski, dnia 03 listopada 2017 r.

Or.0002.27.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 9 listopada 2017 r. o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XL Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

9 listopada 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Wręczenie pamiątkowej nagrody wieloletniej członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Milejów realizacji zadania publicznego Gminy Piaski w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Milejowie dla mieszkańców Gminy Piaski. (Projekt Nr 1)
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. (Projekt Nr 2)
  3. Uchwała w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. (Projekt Nr 3)
  4. Uchwała w sprawie powierzenia uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Piaski. (Projekt Nr 4)
  5. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Piaskach. (Projekt Nr 5)
  6. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bystrzejowicach Pierwszych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bystrzejowicach Pierwszych. (Projekt Nr 6)
  7. Uchwała w sprawie uchwalenia  rocznego programu  współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. (Projekt Nr 7)
  8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Piaski. (Projekt Nr 8)
  9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Piaski. (Projekt Nr 9)
  10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków na terenie gminy Piaski. (Projekt Nr 10)
  11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Piaski na rok 2018. (Projekt Nr 11)
  12. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok. (Projekt Nr 12)
  13. Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Piaski na rok 2018. (Projekt Nr 13)
  14. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Piaski. (Projekt Nr 14)
  15. Uchwała w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. (Projekt Nr 15)
  16. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Piaski na rok 2017. (Projekt Nr 16)
  17. Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 17)
 1. Informacja Burmistrza Piask i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piaskach ze złożonych oświadczeń majątkowych.
 2. Informacja dotycząca stanu realizacji zadań oświatowych przez Gminę Piaski w roku szkolnym 2016/17.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
 4. Zapytania i interpelacje radnych.
 5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski