Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 23 lutego 2018 r.

Piaski, dnia 19 lutego 2018 r.

Or.0002.3.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 23 lutego 2018 r. o godzinie 14:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XLIV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

23 lutego 2018 r.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Piaskach na 2018 r. (projekt Nr 1)
  2. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkaniowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym. (Projekt Nr 2)
  3. Uchwała w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski – II etap nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski. (Projekt Nr 3)
  4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski – II etap. (Projekt Nr 4)
  5. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski. (Projekt Nr 5)
  6. Uchwała w sprawie przyjęcia programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaski w roku 2018 (Projekt Nr 6)
  7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. (Projekt Nr 7)
  8. Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w gminie Piaski na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Projekt Nr 8)
  9. Uchwała w sprawie określenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Piaski, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym (Projekt Nr 9)
  10. Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Piaski na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki. (Projekt Nr 10)
  11. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Piaski na rok 2018. (Projekt Nr 11)
  12. Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 12)
 1. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
 2. Zapytania i interpelacje radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Paweł Podgórski