Porządek obrad XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 16 marca 2018 r.

Piaski, dnia 13 marca 2018 r.

Or.0002.7.2018

OGŁOSZENIE 

    Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na dzień 16 marca  2018 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

XLV  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

 16 marca 2018 r.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

 

1)       Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie miasta Piaski. (Projekt Nr 1)

      4. Wolne wnioski. 
    5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

           /-/ Paweł Podgórski