Porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 27 marca 2018 roku

Piaski, dnia 23 marca 2018 r.

Or.0002.10.2018

 Ogłoszenie

 

    Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 27 marca  2018 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

    Porządek obrad

   XLVI Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

        27 marca 2018 roku

 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
  4. Podjęcie uchwał:

              1)       Uchwała w sprawie podziału Gminy Piaski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (Projekt Nr 1)

              2)       Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach. (Projekt Nr 2)

              3)       Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piaski. (Projekt Nr 3)

             4)       Uchwała w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017. (Projekt Nr 4)

             5)       Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Piaski na rok 2018. (Projekt Nr 5)

            6)       Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 6)

            7)       Uchwała w sprawie podziału gminy Piaski na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. (Projekt Nr 7)

      5. Informacja na temat wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych.
      6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Piaskach z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
      7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
      8. Zapytania i interpelacje radnych.
      9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
      10. Wolne wnioski.
      11. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                             /-/ Paweł Podgórski