Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 27 kwietnia 2018 roku

Piaski, dnia 20 kwietnia 2018 r.

Or.0002.16.2018

 

    Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 9:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

Porządek obrad

   XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

         27 kwietnia 2018 roku

 

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
  4. Podjęcie uchwał:

 

1)       Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Piaski a osobami fizycznymi. (Projekt Nr 1)

2)       Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Piaski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. (Projekt Nr 2)

3)       Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Piaski na rok 2018. (Projekt Nr 3)

4)       Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 4)

       5. Informacje na temat :

1)       Sprawozdanie  z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach za 2017 rok.

2)       Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017.

3)       Roczne sprawozdanie z realizacji zadań Gminy Piaski z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – za rok 2017 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

4)       Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski - w roku 2017.    

6.Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.

7.Zapytania i interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

           /-/ Paweł Podgórski