Porządek obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 30 maja 2018 r.

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Piaski za rok 2017:

1)      Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask.

2)     Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

3)     Opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.

4)     Dyskusja.

5)     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Piask z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2017 rok. (Projekt Nr 1)

6)     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Piask z tytułu wykonania budżetu Gminy Piaski za 2017 rok. (Projekt Nr 2)

5.Podjęcie uchwał:

1)     Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski. (Projekt Nr 3)

6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski.

10.     Zamknięcie obrad.                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

           /-/ Paweł Podgórski