Porządek obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 13 sierpnia 2018 roku

Piaski, dnia 8 sierpnia 2018 r.

Or.0002.28.2018

OGŁOSZENIE 

    Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 13 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:00, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Piaskach.

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wykład pt. „Tradycje miejskie Piask na przestrzeni dziejów”.  
  4. Prezentacja przedsięwzięć realizowanych na terenie Gminy Piaski.
  5. Podjęcie uchwał:

1)       Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Piask”.

2)       Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Piask”.

       6.Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                      /-/ Paweł Podgórski