Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 28 grudnia

Piaski, dnia 21 grudnia 2018 r.

Or.0002.45.2018

Ogłoszenie 

    Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 28 grudnia 2018 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

Porządek obrad
IV Sesji Rady Miejskiej w Piaskach
28 grudnia 2018 roku

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z III Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4.       Wręczenie gratulacji dla zasłużonej członkini ZNP.

5.       Budżet Gminy Piaski na 2019 rok:

1)       Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Piask,

2)       Odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie,

3)       Odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej i wniosków radnych,

4)       Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

5)       Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. (Projekt Nr 1)

6)       Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 2)

 

6.       Podjęcie uchwał:

1)       Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (Projekt Nr 3)

2)       Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem częściach wspólnych budynku i udziałem w prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym. (Projekt Nr 4)

3)       Uchwałazmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski. (Projekt Nr 5)

4)       Uchwaław sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Piaski na rok 2019”. (Projekt Nr 6)

5)       Uchwaław sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego

„Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023. (Projekt Nr 7)

6)       Uchwaław sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy społecznej  przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (Projekt Nr 8)

7)       Uchwała w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Piaski jest organem prowadzącym. (Projekt Nr 9)

8)       Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podarku rolnego. (Projekt Nr 10)

7.       Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

8.       Wolne wnioski.

9.       Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                           /-/ Paweł Podgórski