Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 25 stycznia 2018 roku

Piaski, dnia 18 stycznia 2019 r.

Or.0002.2.2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 25 stycznia 2019 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

 

Porządek obrad

V Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

25 stycznia 2018 roku

 

 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
4. Wręczenie nagród Burmistrza dla sportowców z terenu Gminy Piaski.
5. Podjęcie uchwał:

1.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 r. (Projekt Nr 1)
2.Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Piaskach na 2019 r. (projekt Nr 2)
3.Uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Piaski na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki. (Projekt Nr 3)
4.Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Piaski na rok 2019. (Projekt Nr 4)
5.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 5)

6. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań w okresie między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

  

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                   /-/ Paweł Podgórski