Porządek obrad VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 21 marca 2019 roku

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na dzień 21 marca 2019 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

  

Porządek obrad VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 21 marca 2019 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4. Podjęcie uchwał: 


 1. Uchwała w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka „Piaskolandia” w Piaskach oraz uchwalenia jego statutu. (Projekt Nr 1)
 2. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Piaski, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. (Projekt Nr 2)
 3. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Piask. (Projekt Nr 3)
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. (Projekt Nr 4)

 5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                            /-/ Paweł Podgórski