Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 29 marca 2019 roku

Piaski, dnia 25 marca 2019 r.

Or.0002.10.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 29 marca 2019 r. o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Piaskach.

Porządek obrad

VIII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach

29 marca 2019 roku

 

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Piaskach.

4.        Podjęcie uchwał:

 

1) Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Piaski na rok 2019.  (Projekt Nr 1)

2) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski. (Projekt Nr 2)

3)  Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brzezice. (Projekt Nr 3)

4)  Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brzezice Pierwsze. (Projekt Nr 4)

5)  Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bystrzejowice Pierwsze.(Projekt Nr 5)

6)  Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bystrzejowice Drugie. (Projekt Nr 6)

7)  Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bystrzejowice Trzecie. (Projekt Nr 7)

8)  Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gardzienice Pierwsze. (Projekt Nr 8)

9)  Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gardzienice Drugie. (Projekt Nr 9)

10) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Giełczew. (Projekt Nr 10)

11) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Józefów. (Projekt Nr 11)

12) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kozice Dolne. (Projekt Nr 12)

13) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kozice Dolne – Kolonia. (Projekt Nr 13)

14) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kozice Górne. (Projekt Nr 14)

15) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Majdan Kawęczyński. (Projekt Nr 15)

16) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Majdan Kozic Dolnych. (Projekt Nr 16)

17) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Siedliszczki. (Projekt Nr 17)

18) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Stefanówka. (Projekt Nr 18)

19) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Gardzienicka. (Projekt Nr 19)

20) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Piasecka. (Projekt Nr 20)

21) Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaski w roku 2019. (Projekt Nr 21)

 

5.        Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.

6.        Wolne wnioski.

7.        Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                            /-/ Paweł Podgórski