Ogłoszenie ZUK

 OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych  w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje,  że zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) 1. "Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej."

2. "Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoulenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru  i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

b) stacji krwiodawstwa,

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie  na choroby zakaźne,

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt."

Zgodnie z art. 28 ust. 4, 4a wyżej wymienionej Ustawy:

4. "Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł."

4a. "Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów,  o których mowa w art. 9  ust. 1 i 2."

Zakład będzie prowadził kontrole w celu ustalenia posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

 

 

                                                                                                                    Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.   

                                                                                                                      Zbigniew Jączyk    

 

 

 

Informacja

INFORMACJA

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE ZE WZGLĘDU NA ZWIĘKSZONY POBÓR WODY W OKRESIE LETNIM (PODLEWANIE, NAPEŁNIANIE BASENÓW) MOGĄ NASTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWIE WODY. NADMIENIAMY, ŻE W RAZIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY DO 12 GODZIN ZAKŁAD NIE MA OBOWIĄZKU UDOSTĘPNIANIA ZASTĘPCZEGO PUNKTU POBORU WODY. ZAZNACZAMY, ŻE ZGODNIE  Z ZAPISEM § 9  REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW "W RAZIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY PRZEKRACZAJĄCEJ 12 GODZIN ZAKŁAD POWINIEN ZAPEWNIĆ ZASTĘPCZY PUNKT POBORU WODY I POINFORMOWAĆ ODBIORCĘ O JEGO LOKALIZACJI".

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I CIERPLIWOŚĆ.

 

                                                                                                            Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.

                                                                                                                                           Zbigniew Jączyk                                                                                                                   

Festiwal Flaków 2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 Zakład Usług Komunalnych  w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

zabrania się pobierania wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 pkt. 1,2, wyżej wymienionej Ustawy:

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 000,00 zł. Karze tej podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonywania czynności tj.:

 

 1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego, lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań    i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

                    

                                                                                                                        Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.   

                                                                                                                                               Zbigniew Jączyk  

Straty w uprawach rolnych spowodowane suszą

Na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zostały umieszczone aktualne wzory oświadczeń (https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html) o stratach w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej (oświadczenia dotyczą strat w sadach, budynkach, uprawach i zwierzętach), w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Przerwa w dostawie wody

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 17 CZERWCA 2019 r.  

W GODZINACH 14.00 - 20.00  NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW  W MIEJSCOWOŚCI

PIASKI PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ OD ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O.

DO POSESJI NR 29. PRZERWA SPOWODOWANA JEST AWARIĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Wybory do Izb Rolniczych

Rekrutacja do Żłobka w Piaskach

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE


Dyrektor Miejskiego Żłobka „Piaskolandia” w Piaskach informuje , że zapisy dzieci na rok żłobkowy 2019/2020 odbywać się będą:
od 14 czerwca 2019 – 28 czerwca 2019 (włącznie)
Rekrutacja dotyczy :
- dzieci od 20 tygodnia życia zamieszkałe na obszarze gminy Piaski na 10 godzin,
- dzieci przyjmowane są na rok od 01.08.2019 do 31.08.2020 roku,
- opieka może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego , w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Wnioski rekrutacyjne są dostępne w Urzędzie Miejskim w Piaskach w sekretariacie
Wypełnione wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Piaskach , ul. Lubelska 77 . 21-050 Piaski w godzinach pracy Urzędu

WNIOSEK REKRUTACYJNY

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

 • Ø Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów
 • Ø jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami
 • Ø nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.
 • Ø unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia
  w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)
 • Ø jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska
 • Ø nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)
 • Ø zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części
 • Ø nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami
 • Ø zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu
 • Ø na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg
  z wody, łódki lub kajaka
 • Ø w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)
 • Ø wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny
 • Ø z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)
 • Ø zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach
 • Ø po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

 • 112 – numer alarmowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych  w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z art. 28 ust. 4, 4a wyżej wymienionej Ustawy: Kto wprowadza ścieki opadowe i roztopowe oraz wody drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości do  10 000,00 zł.

Zakład będzie prowadził kontrole w celu ustalenia posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.