Świadczenie 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach informuje, że został ostatni tydzień do składania wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) z wyrównaniem od kwietnia 2016 r. Osoby, które złożą wnioski po 1 lipca 2016 r. nie będą mogły liczyć na wyrównanie świadczenia za kwiecień, maj i czerwiec. Aby ubiegać się o świadczenie wystarczy złożyć wniosek w budynku OPS w Piaskach, który do końca czerwca pracuje w godzinach: poniedziałek  8-18, wtorek - piątek 7.15-15.15; lub wysłać wniosek elektronicznie za pośrednictwem wybranych portali bankowych bądź platformy „empatia”.

KOMUNIKAT Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania

Urząd Miejski w Piaskach  informuję, że w dniu 23.06.2016 r. w godz. 800 – 1400 zostanie przeprowadzony Wojewódzki Trening Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA). W związku z powyższym wszystkie systemy ostrzegania i alarmowania (SWA) i (SWO) uruchamiają w dniu 23.06.2016 r. syreny o godz. 1200  na 1 min. sygnał ciągły.  Nadawany sygnał należy traktować jako ćwiczebny i nie podejmować żadnych czynności.

 

Przebudowa ciągu drogowego Brzeziczki – Brzezice

15 czerwca br. Gmina Piaski podpisała umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogowego Brzeziczki – Brzezice w celu poprawy standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Piaski”. Inwestycja ta realizowana jest przy udziale środków w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przebudowa obejmuje wykonanie prawie trzech kilometrów nawierzchni asfaltowej, podsypanie poboczy tłuczniem, wykonanie ponad 0,5 km chodnika, dwóch przejść dla pieszych oraz czterech progów zwalniających na drogach gminnych nr 105707L, 105702L, 105706L w miejscowościach Brzezice i Brzeziczki.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycja w naszej gminie opiewa na kwotę ponad 800 tysięcy złotych z czego połowa to środki pochodzące z budżetu państwa. 

Ćwiczenia obronne ANAKONDA

Urząd Miejski w Piaskach  informuje, że w dniach 7-9 czerwca 2016 r. odbędą się ogólnopolskie ćwiczenia obronne ANAKONDA 16 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ćwiczeniach tych biorą udział także struktury cywilne, systemu ostrzegania i alarmowania.

W trakcie ćwiczeń może nastąpić głośne uruchomienie syren alarmowych na terenie Gminy. Nadawany sygnał należy traktować jako ćwiczebny i nie podejmować żadnych czynności.

Piaski, dn. 07 czerwca 2016 r. 

NOWE DACHY - Nabór uzupełniający wniosków (6-10 czerwca 2016 r.)

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z wydłużeniem czasu trwania Projektu ,,Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi...”, uruchamia się nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych, których realizacja odbędzie się jeszcze w 2016 r.

Nabór wniosków na ww. zadanie zostanie przeprowadzony w terminie 6-10 czerwca 2016 r. zgodnie z obowiązującym Regulaminem dofinansowania nowych pokryć dachowych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piaskach w pok. nr 2, oraz na stronie:  http://www.azbest.lubelskie.pl w zakładce ,,do pobrania”.

Informujemy, że aby skorzystać z dofinansowania na wymianę pokrycia dachowego należy spełniać warunki do uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.)

Program edukacji ekologicznej w gminie Piaski

Gmina Piaski informuje, że realizacja zadania pn. ”Program edukacji ekologicznej w gminie Piaski” jest dotowana na podstawie umowy nr 53/2016/D/EE z dnia 09.03.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

Harmonogram zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (MAJ/CZERWIEC 2016 r.)

Harmonogram zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (MAJ/CZERWIEC 2016 r.)

Zapytanie ofertowe

Gmina Piaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania zamówienia pn.: „Wykonanie, opracowanie i napisanie studium wykonalności do projektu „Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę II " na potrzeby konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Gmina Piaski zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania zamówienia pn.: „Wykonanie, opracowanie i napisanie studium wykonalności do projektu „Czysta energia w gminie Piaski - montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę I " na potrzeby konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

Test

Test