Lista rankingowa projektów

 

Lista rankingowa projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach III naboru

uzupełniającego wniosków nr naboru JIIIS/DOT/IIIU/2014.

"Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego informuje, iż decyzją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie zatwierdzono listę rankingową projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach III naboru uzupełniającego wniosków programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskim".

UWAGA! Zamieszczona poniżej lista wniosków ma charakter warunkowy.
Podpisanie umów o dofinansowanie będzie wiązało się z uprzednim spełnieniem przez wnioskodawców wymogów określonych dokumentacją konkursową i decyzjami ekspertów oceniających wnioski.

Operator Dotacji dziękuje wszystkim wnioskodawcom, którzy wzięli udział w naborze nr JIIIS/DOT/IIIU/2014 i informuje, że w związku z zakończeniem procesu oceny wniosków do uczestników konkursu dotacyjnego wysłane zostaną pisemne powiadomienia o wynikach naboru. Wnioskodawcy, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania, zostaną poproszeni o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umów.”


 LISTA REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW

 

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie wyników konkursu  na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zadanie 1 - Prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki na terenie  miasta Piaski

  • do realizacji zadania wybrano Ludowy Klub Sportowy „PIASKOVIA”, ul. Łahody 9,
    21-050 Piaski;
  • kwota przyznanej dotacji – 88 000,00 złotych;
  • zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2015 r., szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

 Zadanie 2 - Prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych w zakresie piłki nożnej na terenie miejscowości Wierzchowiska Pierwsze.

  • do realizacji zadania wybrano Ludowy Klub Sportowy „WIERZCHOWISKA, Wierzchowiska Pierwsze, 21-050 Piaski;
  • kwota przyznanej dotacji – 47 000,00 złotych;
  • zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2015 r., szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

OGŁOSZENIE O LOKALACH DO WYNAJĘCIA

Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. informuje, że przy ulicy Rzeźnianej w Piaskach (nowy targ koszyczkowy) posiada do wynajęcia trzy wolne pomieszczenia o łącznej wielkości 288 m2:

14 m x 9 m = 126 m2

10 m x 9 m = 90 m2

8 m x 9 m = 72 m2

 Ponadto informujemy, że posiadamy również dwa wolne miejsca do wynajęcia przeznaczone na umieszczenie reklamy przy ulicy Rzeźnianej (nowy targ koszyczkowy) oraz na budynku przy ulicy Lubelskiej.

Wnioski o wynajem wyżej wymienionych pomieszczeń oraz miejsc reklamowych prosimy składać do dnia 15 marca 2015 r. w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski.

Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne – III nabór wniosków o dotacje uzupełniający do III naboru

Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne – III nabór wniosków o dotacje uzupełniający do III naboru

Zespół Szkoleniowo-Doradczym im. Jana III Sobieskiego wraz z Operatorem Dotacji – Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego zaprasza na otwarte (bezpłatne) spotkanie szkoleniowo-informacyjne z zakresu wypełniania dokumentacji konkursowej o dotacje.

Spotkanie odbędzie się 10 lutego 2015 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Wólka (sala konferencyjna pok. 22).

Czytaj więcej: Zaproszenie na otwarte spotkanie informacyjne – III nabór wniosków o dotacje uzupełniający do III...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na realizacjęw roku 2015 zadańpublicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Konkurs  adresowany  jest  do  organizacji pozarządowych  w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  24  kwietnia  2003 roku  o działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zwani dalej oferentami).

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Treść ogłoszenia

Ankiety

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w gminie Piaski

Gmina Piaski realizuje projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Piaski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piaski. Opracowanie będzie obejmować swoim zakresem działania realizowane na szczeblu gminy i na całym jej obszarze geograficznym. Założenia Planu skoncentrują się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w  powietrzu.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

redukcji emisji gazów cieplarnianych;

- większenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej

Obecnie na terenie gminy dystrybuowane są ankiety dotyczące budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych. Prosimy mieszkańców o ich wypełnianie i oddawanie do budynku Urzędu Miejskiego Piaski.

 Zwracamy się z ogromną prośbą o wypełnienie poniższych ankiet i złożenie ich w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piaskach. Termin składania ankiet upływa 10 lutego. 

Ankieta podmioty gospodarcze

Ankieta budynki mieszkalne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Informacja o kolektorach słonecznych

W dniu 20 stycznia 2015 roku Burmistrz Piask podpisał z Marszałkiem Województwa Lubelskiego umowę na realizację projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piaski".

 W związku z tym informujemy, iż w najbliższych dniach pracownicy Urzędu Miejskiego w Piaskach będą kontaktowali się telefonicznie z osobami objętymi wsparciem w ramach ww. projektu (z którymi podpisano umowy użyczenia nieruchomości) celem podpisania umowy dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych.

 Jednocześnie informujemy, że do 28 lutego 2015 roku należy wpłacić na konto 37 8689 0007 0000 0130 2000 0110  jednorazową kwotę wkładu własnego, uzależnioną od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, w wysokości:

 

Czytaj więcej: Informacja o kolektorach słonecznych

Ogłoszenie

Burmistrz Piask

Zaprasza mieszkańców Piask na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 roku o godzinie 1700 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach.

Ferie Zimowe 2015

Ogłoszenie III naboru uzupełniającego 12 stycznia 2015

III NABÓR  WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH UZUPEŁNIAJĄCY DO NABORU III W ZWIĄZKU Z NIEWYKORZYSTANIEM ALOKACJI W RAMACH PROGRAMU „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”

 „Ogłoszenie o naborze”

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji  ogłasza III nabór wniosków uzupełniający do naboru III w związku z niewykorzystaniem alokacji JIIIS/DOT/IIIU/2014  w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie III naboru uzupełniającego 12 stycznia 2015