Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla Rozwoju

 

Z przyjemnością informujmy, że w dniu 16 grudnia 2015 roku w Warszawie z rąk Pana Przemysława Derwicha - Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Rozwoju oraz Pana Tomasza Potkańskiego - Zastępcy Dyrektora Związku Miast Polskich odebraliśmy wyróżnienie w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla Rozwoju".

Jest to nagroda dla wszystkich partnerów projektu za wkład w prowadzenie działań partycypacyjnych w projekcie "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim". Wyróżnienie w imieniu Gminy Piaski - lidera partnerstwa odebrały Pani Alicja Jaworowska - Skarbnik Gminy oraz Edyta Dobek - Koordynator projektu.

Nagroda jest dla nas tym cenniejsza, iż znaleźliśmy sie w gronie wyróżnionych obszarów spośród 27 zgłoszonych. Zdecydowana większość OF skupiona jest wokół dużych aglomeracji miejskich. Naszym atutem okazało się zbudowanie spójności z udziałem społeczmości lokalnej wokół trzech miasteczek: Piask, Krasnegostawu i Łęcznej.

Relacja z rozdania nagród:

http://www.zmp.poznan.pl/aktualnosc-1678-konkurs_samorzadowy_lider_zarzadzania.html

http://www.zgwrp.pl/aktualnosci/wydarzenia/805-laureaci-i-wyroznieni-w-konkursie-samorzadowy-lider-zarzadzania-2015-razem-dla-rozwoju

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Konkurs  adresowany  jest  do  organizacji pozarządowych  w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  24  kwietnia  2003 roku  o działalności  pożytku publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zwani dalej oferentami).

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Treść ogłoszenia

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski

Informujemy że, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, z dniem 1 stycznia 2016 r. Wykonawcą usługi dostępu do Internetu oraz uruchomienia łącz u beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piaski”, będzie Firma Handlowo-Usługowa „DarKom”, Dariusz Mironiuk, ul. Radości 17, 21-040 Świdnik.

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku

 

Świąteczna Krzyżówka Szlaku Jana III Sobieskiego

Zespół Promocji im. Jana III Sobieskiego serdecznie zaprasza wszystkich do udziału w konkursie – krzyżówce. Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, a hasło dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice z dopiskiem „Konkurs – krzyżówka”.

Wśród osób, które dostarczą poprawne rozwiązania do dnia 31.12.2015 r. rozlosujemy 10 atrakcyjnych zestawów gadżetów. Prosimy również o podanie telefonów kontaktowych w celu poinformowania o ewentualnej wygranej.

1. Krzyżówka
2. Regulamin konkursu

Kopciuszek

Komunikat Ministerstwa Gospodarki

 Ministerstwo Gospodarki uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.


Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

MG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

OSP ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu STAR 244

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO STAR 244 

Nazwa sprzedającego

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzejowicach Drugich, 
Bystrzejowice Drugie, 21-050 Piaski, NIP: 712 27 10 597.

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny STAR 244 , rok produkcji 1987, numer rejestracyjny LSW P557, stanowiący mienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzejowicach Drugich.

Samochód można oglądać w godzinach 10.00 - 15.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 601 318 582) w Bystrzejowicach Pierwszych.

Czytaj więcej: OSP ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż samochodu STAR 244

III Gminne Mikołajki

LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza na Konsultacje LSR

ZAPRASZAMY członków LGD „Dolina Giełczwi” mieszkańców, organizacje, instytucje z obszaru gmin: Piaski, Trawnik, Rybczewice, Mełgiew i Milejów do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD na lata 2014 -2020, w zakresie:

Czytaj więcej: LGD „Dolina Giełczwi” zaprasza na Konsultacje LSR