Darmowe szczepienia

Burmistrz Piask zaprasza mieszkańców Gminy Piaski na profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie, finansowane przez Gminę Piaski. Programem objęte są osoby po 65 roku życia. Szczepienie przeprowadza NZOZ NORMED w Piaskach ul. Braci Spozów 19, 21-050 Piaski tel. 81 5822929. Szczepienia będą realizowane do 20 grudnia 2015 r.

 

Skorzystaj z okazji ! Zaszczep się za darmo !

 

Zmiana organizacji ruchu w związku z uroczystością Wszystkich Świętych

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych Urząd Miejski w Piaskach informuje, że w dniach 30.10.2015 i 1.11.2015 zostanie zmieniona organizacja ruchu na ulicy Lipowej w Piaskach - na jednokierunkową.

Ponadto informujemy, iż na targowisku Miejskim Mój Rynek udostępniono teren pod parking dla osób odwiedzających groby na cmentarzu w Piaskach.

Ogłoszenie o lokalach do wynajęcia

Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. informuje, że przy ulicy Rzeźnianej w Piaskach (nowy targ koszyczkowy) posiada do wynajęcia trzy wolne pomieszczenia o łącznej wielkości 288 m2:

  1. 14 m x 9 m = 126 m2
  2. 10 m x 9 m = 90 m2
  3. 8 m x 9 m = 72 m2

Ponadto informujemy, że posiadamy również dwa wolne miejsca do wynajęcia przeznaczone na umieszczenie reklamy przy ulicy Rzeźnianej (nowy targ koszyczkowy) oraz na budynku przy ulicy Lubelskiej. 

Wnioski o wynajem wyżej wymienionych pomieszczeń oraz miejsc reklamowych prosimy składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski.

 

Prezes Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych
w Piaskach Sp. z o. o.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2016r.

Burmistrz Piask informuje, że od dnia 2 listopada 2015 do dnia 30 listopada 2015 roku rozpocznie się nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu odbędzie się w 2016 r. i obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piaskach – pokój nr 2, tel. 81 582 10 99 oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

WNIOSEK DO POBRANIA

KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Piaskach  informuje, że w dniach 13-15 października 2015 r. w godz.6,00 – 19,00 odbędą się ogólnopolskie ćwiczenia obronne RENEGADE-SAREX organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ćwiczeniach tych biorą udział także struktury cywilne, systemu ostrzegania i alarmowania.

W trakcie ćwiczeń może nastąpić głośne uruchomienie syren alarmowych na terenie Gminy. Nadawany sygnał należy traktować jako ćwiczebny i nie podejmować żadnych czynności.

Piaski, dn. 12 października 2015 r. 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA PIASK Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2015 R .w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Piaski

Gmina Piaski informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gminie Piaski – część V” jest dotowana na podstawie umowy nr 162/2015/D/OZ z dnia 27.05.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Burmistrz Piask informuje, że są do odebrania protokoły szacowania strat, które należy złożyć w AR i MR w terminie do 30.09.br. Rolnicy, którzy mają grunty w innych gminach dostarczają do tutejszego urzędu protokoły z właściwych gmin.

Czas na badania! Program bezpłatnych badań USG dla ubezpieczonych w KRUS

Szczegółowe informacje dostępne na stronie KRUS:

Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników

Targi Pracy