Wydłużenie IV naboru wniosków o dotacje w ramach programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego informuje, że trwający od dnia 27 lipca 2015 roku, IV nabór wniosków o dotacje w ramach programu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" został wydłużony do dnia 11 września 2015 roku do godziny 15:00.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie zapraszamy do składania wniosków do siedziby Operatora Dotacji w Mełgwi, ul. Partyzancka 2, pok. 206 w wyżej wskazanym terminie.

Dni Piask 2015

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Burmistrz Piask informuje, że w związku z wystąpieniem w okresie (21.VI - 20.VIII) na terenie Gminy Piaski niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy straty, w gospodarstwach rolnych powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej  w terminie 7 dni od wystąpienia tego zjawiska lub stwierdzeniu jego skutków. Straty należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w  Piaskach  pokój nr 2. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Czytaj więcej: INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Komunikat Agencji Rynku Rolnego w sprawie rozłożenia na raty opłat za przekroczenie kwot mlecznych

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie

ul. Leszka Czarnego 3,
20-610 Lublin

informuje, że w dniach 13 sierpnia do 11 września br.

będzie przyjmowała wnioski od rolników w sprawie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015.

Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf

Szczegółowe informacje dotyczace pomocy można uzyskać pod numerem telefonu w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie nr telefonu: 81 53 63 700 wew. 711, 713 lub 717

Adam Rychliczek
Dyrektor ARR OT Lublin

Informacje dla rolników

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci suszy Burmistrz Piask informuje, iż w tut. Urzędzie są do pobrania  druki oświadczeń dotyczących strat w uprawach rolnych. 

Wypełnione formularze oświadczeń należy  złożyć  do urzędu  właściwego  ze względu na miejsce  położenia upraw.

W przypadku  gospodarstwa rolnego położonego  na obszarze co najmniej dwóch  gmin,  formularze oświadczeń należy złożyć do każdej gminy oddzielnie.

Czytaj więcej: Informacje dla rolników

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Piask
w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święta przypadające w dni wolne od pracy w roku 2015 ustala się 14 sierpnia 2015 r. (piątek) dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym, Urząd Miejski w Piaskach w tym dniu będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie informacyjne z zakresu wypełniania dokumentów konkursowych

W środę 19 sierpnia 2015 roku o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie informacyjne z zakresu wypełniania dokumentacji konkursowej do IV naboru wniosków o dotacje w ramach Programu „Marka Lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”. Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem serdecznie zapraszamy do sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Mełgiew (1 piętro) mieszczącego się przy ul. Partyzanckiej 2.

Operator Dotacji

KONSULATACJE IV NABORU WNIOSKÓW JIIIS

Operator Dotacji zaprasza na indywidualne konsultacje wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem w ramach czwartej edycji naszego konkursu dotacyjnego. Na spotkania zapraszamy również tych Państwa, których zaprojektowane przedsięwzięcia nie zostały zakwalifikowane do wsparcia finansowego w ramach zakwalifikowanych już naborów. Konsultacje dają możliwość wskazania najczęściej popełnianych błędów, ukierunkowania Wnioskodawcy na oczekiwane wskaźniki rezultatów i produktów, doradztwa i ewentualnego usprawnienia zaplanowanych działań opartych na dobrych praktykach szwajcarskich.

Osoby chętne do skonsultowania swoich projektów lub otrzymania porady dotyczącej możliwości udziału Programie zapraszamy do siedziby Operatora Dotacji, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew (pok. 206). Na spotkanie należy się uprzednio umówić z pracownikiem Fundacji pod numerem telefonu 81 460 57 70. Zapraszamy.

Konsultacje społeczne dot. LSR "Dolina Giełczwi"

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” przystępuje do prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Nowy dokument będzie tworzony w sposób partycypacyjny, to znaczy z udziałem wszystkich zainteresowanych grup społecznych, przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego.

ZAPRASZAMY członków LGD „Dolina Giełczwi”, mieszkańców, organizacje, instytucje z obszaru gmin: Piaski, Trawnik, Rybczewice, Mełgiew i Milejów do współpracy przy tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Dolina Giełczwi” na lata 2014 – 2020.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, organizowanych na terenie każdej z gmin obszaru LGD, które posłużą:

  • rozpoznaniu potrzeb głównych interesariuszy,
  • analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń obszaru LGD,
  • wytyczeniu priorytetowych kierunków rozwoju obszaru,
  • nakreśleniu celów w nowej strategii.

 

Informacja Burmistrza Gminy Piaski o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst z 2007r. Dz. U. Nr 19 poz.115 z późn. zmianami) informuję, że na terenie Powiatu Świdnickiego na obszarze gminy Piaski planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa drogi gminnej nr 105838L (ulica Braci Spozów) – przedłużenie do drogi gminnej nr 105821L (ulica Mikołaja Reja) w Piaskach”

Czytaj więcej: Informacja Burmistrza Gminy Piaski o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego