Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Na realizacjęw roku 2015 zadańpublicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Konkurs  adresowany  jest  do  organizacji pozarządowych  w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  24  kwietnia  2003 roku  o działalności  pożytku  publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zwani dalej oferentami).

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Treść ogłoszenia

Ankiety

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w gminie Piaski

Gmina Piaski realizuje projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Piaski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piaski. Opracowanie będzie obejmować swoim zakresem działania realizowane na szczeblu gminy i na całym jej obszarze geograficznym. Założenia Planu skoncentrują się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w  powietrzu.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

redukcji emisji gazów cieplarnianych;

- większenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej

Obecnie na terenie gminy dystrybuowane są ankiety dotyczące budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych. Prosimy mieszkańców o ich wypełnianie i oddawanie do budynku Urzędu Miejskiego Piaski.

 Zwracamy się z ogromną prośbą o wypełnienie poniższych ankiet i złożenie ich w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piaskach. Termin składania ankiet upływa 10 lutego. 

Ankieta podmioty gospodarcze

Ankieta budynki mieszkalne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Informacja o kolektorach słonecznych

W dniu 20 stycznia 2015 roku Burmistrz Piask podpisał z Marszałkiem Województwa Lubelskiego umowę na realizację projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piaski".

 W związku z tym informujemy, iż w najbliższych dniach pracownicy Urzędu Miejskiego w Piaskach będą kontaktowali się telefonicznie z osobami objętymi wsparciem w ramach ww. projektu (z którymi podpisano umowy użyczenia nieruchomości) celem podpisania umowy dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych.

 Jednocześnie informujemy, że do 28 lutego 2015 roku należy wpłacić na konto 37 8689 0007 0000 0130 2000 0110  jednorazową kwotę wkładu własnego, uzależnioną od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, w wysokości:

 

Czytaj więcej: Informacja o kolektorach słonecznych

Ogłoszenie

Burmistrz Piask

Zaprasza mieszkańców Piask na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 roku o godzinie 1700 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach.

Ferie Zimowe 2015

Ogłoszenie III naboru uzupełniającego 12 stycznia 2015

III NABÓR  WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH UZUPEŁNIAJĄCY DO NABORU III W ZWIĄZKU Z NIEWYKORZYSTANIEM ALOKACJI W RAMACH PROGRAMU „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”

 „Ogłoszenie o naborze”

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji  ogłasza III nabór wniosków uzupełniający do naboru III w związku z niewykorzystaniem alokacji JIIIS/DOT/IIIU/2014  w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie III naboru uzupełniającego 12 stycznia 2015

Uwaga! Przedłużamy rekrutację uczestników na trzydniowe szkolenia wyjazdowe

Informujemy, że nabór uczestników na szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się w dniach 15-17 stycznia br. w Zwierzyńcu zostanie przedłużony do dnia 9 stycznia br.

Szkolenie odbędzie się w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

Czytaj więcej: Uwaga! Przedłużamy rekrutację uczestników na trzydniowe szkolenia wyjazdowe

Konkurs -krzyżówka

Zespół Promocji im. Jana III Sobieskiego serdecznie zaprasza wszystkich do udziału w konkursie – krzyżówce. Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, a hasło dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice z dopiskiem „Konkurs – krzyżówka”. Wśród osób, które dostarczą poprawne rozwiązania do dnia 15.01.2015 r. . rozlosujemy 15 zestawów upominkowych. Prosimy również o podanie telefonów kontaktowych w celu poinformowania o ewentualnej wygranej.

KRZYŻÓWKA

REGULAMIN

Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości, usług turystycznych i innowacyjności w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości

Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości, usług turystycznych i innowacyjności w ramach Szlaku Jana III Sobieskiego

Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach Programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim” ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie wyjazdowe

Czytaj więcej: Bezpłatne szkolenia z dziedziny rozwoju przedsiębiorczości