KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BRZEZICZKI

KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BRZEZICZKI OGŁOSZONY W DNIU 27.02.2019 R. GODZ. 12.00

 

            Zarządca wodociągu Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., informuje odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeziczki, że woda z kranu poddawana jest dezynfekcji. Decyzję taką podjęto w związku z wykryciem w próbkach wody poddawanych badaniu bakterię grupy coli.

         W związku z powyższym jakość organoleptyczna wody może ulec pogorszeniu.

         Po uzyskaniu prawidłowych wyników badań Zakład Usług Komunalnych w  Piaskach  Sp. z o.o. poinformuje mieszkańców oddzielnym komunikatem.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH  SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 21 LUTEGO 2019r.

Z POWODU  AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH 10.00 - 13.00 DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI PIASKI.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 8 LUTEGO 2019r. Z POWODU  AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO GODZINY 15.00 DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI PIASKI. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                                                     ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                                                            W PIASKACH SP. Z O.O.

Zmiana stawek w opłacie gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK

W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

             Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Burmistrz Piask zawiadamia, że uchwałą Rady Miejskiej w Piaskach Nr III/5/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r., poz. 6139) – zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Zgodnie z powyższą uchwałą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2019 r wynoszą:

Czytaj więcej: Zmiana stawek w opłacie gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zwani dalej oferentami).

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Treść Ogłoszenia

Zwrot Podatku Akcyzowego 2019

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

* w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

* w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

* od 1 do 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

* od 1 do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 r. wynosi 100,00 zł.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

LGD informacja o Naborze

Zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

PGE Dystrybucja S.A. zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu.

Informacje o wyłączeniach na stronie internetowej: https://pgedystrybucja.pl

Formularz do zamówienia newslettera z informacjami o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach

Boże Narodzenie 2018