Zapytanie ofertowe: Pełnieniu funkcji specjalisty ds. organizacyjnych, logistycznych i promocji w ramach projektu

Gmina Piaski zaprasza do składania ofert na usługę polegająca na pełnieniu funkcji specjalisty ds. organizacyjnych, logistycznych i promocji w ramach projektu „Czysta energia w gminie Piaski – montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę I” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1: Wsparcie wykorzystania OZE.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe: Pełnieniu funkcji specjalisty ds. organizacyjnych, logistycznych i promocji w...

IINFORMACJA DLA ROLNIKÓW

GMINNNA KOMISJA ds. SZACOWANIA STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W GMINIE PIASKI INFORMUJE, ŻE  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE STRAT  W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SUSZĄ MOŻNA SKŁADAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM  TERMINIE DO 20 LIPCA 2018 R.

ZBIÓRKA ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH

W dniu 16 lipca 2018 r.  w godzinach 9:00-11:00  na targowisku miejskim w Piaskach odbędzie się zbiórka odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.

 • foliowych worków po nawozach
 • worków typu big-bag
 • folii po balotach (sianokiszonkach)

 

W odpadach nie mogą znajdować się sznurki ani siatki, nie będzie również przyjmowana folia pryzmowa (ciemna).

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŚWIDNIKU

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA  WETERYNARII W ŚWIDNIKU

 Z dniem 03.07.2018r. na mocy Decyzji (UE) 2018/950 zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich do obszaru objętego ograniczeniamiwchodzą:

- gmina Trawniki, oraz następującemiejscowości gminy Piaski: Brzezice,Brzeziczki, Siedliszczki, część miejscowości Majdan Brzezicki i Kolonii Siedliszczki na wschód od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12)

Czytaj więcej: KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŚWIDNIKU

STRATY W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SUSZĄ

GMINNA KOMISJA ds. SZACOWANIA STRAT W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W GMINIE PIASKI INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SUSZĄ.

FORMULARZE OŚWIADCZEŃ POBRAĆ MOŻNA W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISAKACH- POKÓJ NR 2 ORAZ  ZE STRONY INTERNETOWEJ GMINY PIASKI.

Formularze oświadczeń w załącznikach:

1. Oświadczenie - uprawy

2. Oświadczenie - zwierzęta

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym na terenie powiatu Świdnik to:

Nakaz:

 1. Utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty)      w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy)
 2. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.
 3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
 4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
  1.   wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń  w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
  2. wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;
  3. stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);
 5. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
 6. Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeprowadzanie dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.
 7. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, a także spisu świń z podziałem na kategorie wiekowe.
 8. Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) w ciągu 24 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.
 9. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

 

Zakaz:

 1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
 2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
 3. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane w gospodarstwie.

Na terenie obszaru ochronnego obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej na 24h przed, zamiaru przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

 

Na terenie obszaru ochronnego obowiązuje badanie przedubojowe i poubojowe wykonywane przez uprawnionego lekarza weterynarii.

 

Opisane powyżej zakazy i nakazy dotyczą zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych.

Kino Letnie

PLENER ARTYSTYCZNY

XI Festiwal Flaków w Piaskach

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Piaski informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 212/2018/D/OZ z dnia 15.06.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Czytaj więcej: Usuwanie wyrobów zawierających azbest