DNI PIASK 2019

 

Szczegółowe informacje na temat turnieju streetball 3x3, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin dostępne pod adresem http://alley-oop.pl/2019/08/09/turniej-streetball-o-puchar-burmistrza-piask/

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE

Stawka i termin składania wniosków w zakresie zwrotu podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien 

w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 r. wynosi 100,00 zł.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

STRATY SUSZOWE 2019 - AKTUALIZACJA 24 LIPCA

Informacja na temat możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą: w 2019 roku.

Susza na terenie gminy Piaski występuje na glebach:

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę:

gatunek gleby:

piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp

i dotyczy zbóż jarych, zbóz ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na zielonkę, tytoniu, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych.

Kategoria II - Podatna na suszę:

gatunek gleby:

piasek gliniasty lekki - pgl
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
piasek gliniasty mocny - pgm
piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp
i dotyczy zbóż jarych, zbóz ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na zielonkę, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych.
Kategoria III - Średnio podatna na suszę:

gatunek gleby:

glina lekka - gl
glina lekka pylasta - glp
pył gliniasty - płg
pył zwykły - płz
pył piaszczysty – płp
i dotyczy: krzewów owocowych.

W/g informacji IUNG Puławy na dzień dzisiejszy susza nie obejmuje innych kategorii glebowych oraz upraw niewymienionych.

Urząd Miejski w Piaskach uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą dla upraw na glebach I i II kategorii glebowej.

Wzory wniosków można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piaskach lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piaskach p. nr 2 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Oświadczenie o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nie poniesionych i poniesionych,
  2. Oświadczenie o ilości zwierząt, produktach i ich cenach,
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie nie przekazaniem wniosku do komisji Wojewody, do oszacowania strat.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe, złożonym w ARIMR.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE PIASKI

W związku z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), która weszła w życie dnia 1 stycznia 2016 r. i wynikającym z niej obowiązkiem realizacji przez powiaty zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej informujemy, że od dnia 4 stycznia 2016 r. w Piaskach działa punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku przy ul. Lubelskiej 80, pierwsze piętro, pokój nr 9 (budynek Ośrodka Pomocy Społecznej). Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 12:30.

Szczegółowe informacje na temat udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 12 LIPCA 2019r.

Z POWODU AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH 13.30-17.00 DLA ODBIORCÓW 

W MIEJSCOWOŚCI  BYSTRZEJOWICE PIERWSZE. 

  ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                      ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                           W PIASKACH SP. Z O.O.

Wyniki rekrutacji

Ogłoszenie ZUK

 OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych  w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje,  że zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) 1. "Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej."

2. "Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoulenu;

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru  i cyjanowodoru;

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;

6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

b) stacji krwiodawstwa,

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie  na choroby zakaźne,

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt."

Zgodnie z art. 28 ust. 4, 4a wyżej wymienionej Ustawy:

4. "Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł."

4a. "Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów,  o których mowa w art. 9  ust. 1 i 2."

Zakład będzie prowadził kontrole w celu ustalenia posesji, z których dokonuje się nielegalnego zrzutu ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej.

 

 

                                                                                                                    Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.   

                                                                                                                      Zbigniew Jączyk    

 

 

 

Informacja

INFORMACJA

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE ZE WZGLĘDU NA ZWIĘKSZONY POBÓR WODY W OKRESIE LETNIM (PODLEWANIE, NAPEŁNIANIE BASENÓW) MOGĄ NASTĄPIĆ PRZERWY W DOSTAWIE WODY. NADMIENIAMY, ŻE W RAZIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY DO 12 GODZIN ZAKŁAD NIE MA OBOWIĄZKU UDOSTĘPNIANIA ZASTĘPCZEGO PUNKTU POBORU WODY. ZAZNACZAMY, ŻE ZGODNIE  Z ZAPISEM § 9  REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW "W RAZIE PRZERWY W DOSTAWIE WODY PRZEKRACZAJĄCEJ 12 GODZIN ZAKŁAD POWINIEN ZAPEWNIĆ ZASTĘPCZY PUNKT POBORU WODY I POINFORMOWAĆ ODBIORCĘ O JEGO LOKALIZACJI".

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I CIERPLIWOŚĆ.

 

                                                                                                            Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.

                                                                                                                                           Zbigniew Jączyk                                                                                                                   

Festiwal Flaków 2019

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 Zakład Usług Komunalnych  w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu    w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)

zabrania się pobierania wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 pkt. 1,2, wyżej wymienionej Ustawy:

Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5 000,00 zł. Karze tej podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonywania czynności tj.:

 

 1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego, lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań    i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

                    

                                                                                                                        Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o.   

                                                                                                                                               Zbigniew Jączyk  

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

MapaGminy 01 n