Rekrutacja

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE „OZE – SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie w dniu 21 marca 2019 roku w Centrum szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, organizuje bezpłatne szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych powyższym tematem, m.in. rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno – spożywczej.

Zaproszenie pdf

Agenda Szkolenia pdf

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Czytaj więcej: Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych...

KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BRZEZICZKI

KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW WODY WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA BRZEZICZKI OGŁOSZONY W DNIU 27.02.2019 R. GODZ. 12.00

 

            Zarządca wodociągu Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o., informuje odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeziczki, że woda z kranu poddawana jest dezynfekcji. Decyzję taką podjęto w związku z wykryciem w próbkach wody poddawanych badaniu bakterię grupy coli.

         W związku z powyższym jakość organoleptyczna wody może ulec pogorszeniu.

         Po uzyskaniu prawidłowych wyników badań Zakład Usług Komunalnych w  Piaskach  Sp. z o.o. poinformuje mieszkańców oddzielnym komunikatem.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH  SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 21 LUTEGO 2019r.

Z POWODU  AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH 10.00 - 13.00 DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI PIASKI.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O. INFORMUJE, ŻE W DNIU 8 LUTEGO 2019r. Z POWODU  AWARII WODOCIĄGU NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DO GODZINY 15.00 DLA ODBIORCÓW W MIEJSCOWOŚCI PIASKI. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

                                                                                                     ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

                                                                                                            W PIASKACH SP. Z O.O.

Zmiana stawek w opłacie gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK

W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

             Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) Burmistrz Piask zawiadamia, że uchwałą Rady Miejskiej w Piaskach Nr III/5/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r., poz. 6139) – zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Zgodnie z powyższą uchwałą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od stycznia 2019 r wynoszą:

Czytaj więcej: Zmiana stawek w opłacie gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Piaski w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (zwani dalej oferentami).

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

Treść Ogłoszenia

Zwrot Podatku Akcyzowego 2019

BURMISTRZ PIASK INFORMUJE:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

* w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

* w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Piask wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

* od 1 do 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

* od 1 do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 r. wynosi 100,00 zł.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego