Targi Pracy

Zaproszenie na konferencję

W związku z zakończeniem prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do roku 2023 w ramach realizacji projektu „Zwiększenie potencjału planistycznego Gminy Piaski w zakresie działań rewitalizacyjnych do roku 2020” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą, podczas której podsumowany zostanie proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Piaski i przedstawione zostaną możliwości realizacji dokumentu.
Konferencja odbędzie się 26 maja 2017 r. o godzinie 13:00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach

Na konferencję zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane lub zaangażowane w rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny Gminy Piaski: mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.

Pełna treść zaproszenia

Informacje dla Rolników

Gminna Komisja ds szacowania strat w gospodarstwach rolnych w gminie Piaski, informuje o możliwości złożenia oświadczenia w sprawie strat poniesionych w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez ujemne temperatury. Zgłoszenia strat należy dokonać po stwierdzeniu wystąpienia tego zjawiska. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR. Formularze oświadczeń pobrać można w Urzędzie Miejskim w Piaskach (pokój Nr 82w godz. pracy urzędu) oraz ze strony urzędu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań podajemy kontakt telefoniczny: 81 582 10 99
                                           Przewodnicząca Komisji.

Przedsiębiorco!

Udostępniamy do Twojej dyspozycji całkowicie darmowe narzędzie - Piasecki Portal Przedsiębiorczości.

Jeżeli:

- chcesz promować swoją firmę,

- poszukujesz kontrahentów, partnerów biznesowych oraz nowych klientów,

- poszukujesz nowych rynków zbytu,

- pragniesz zaprezentować swoją ofertę inwestycyjną,

to Piasecki Portal Przedsiębiorczości jest stworzony właśnie dla Ciebie.

Zapraszamy do darmowej rejestracji w bazie przedsiębiorców gminy Piaski na stronie: www.biznespiaski.pl

Realizacja projektu partnerskiego

Gmina Piaski przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej: Realizacja projektu partnerskiego

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PIASKI NA LATA 2016-2020, Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2023 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PIASKI NA LATA 2016-2020,
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2023

Burmistrz Piask

przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2016-2020, z perspektywą do roku 2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 28 kwietnia 2017 roku.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Informacja

Burmistrz Piask informuje, że Gmina Piaski realizuje zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych nr 105823L, 105822L, 105838L w miejscowości Piaski”. Zadanie to jest współfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa udzielonej na postawie umowy Nr 34 z dn. 13.03.2017 r. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Mobilne Punkty Informacyjne

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów. 

W dniu 10 marca br. (piątek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Piask od godziny 10.00 do 14.00, w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach przy ul. Lubelskiej 22. 

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Zgłoś swój pomysł

Zgłoś swój pomysł projektowy do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski. W załączeniu karta projektu do wypełnienia przez lokalnych liderów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe. Załącznik do karty zawiera przykładowe projekty możliwe do sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Piaski mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych. Termin odesłania wypełnionych kart: 15 marca 2017 r. Szczegóły pod nr tel:. 81 58 21 038, 81 58 22 939.