Aktywny Senior w Gminie Piaski

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 

nr projektu RPLU.11.02.00-06-0058/18

  

Projekt "Aktywny Senior w Gminie Piaski" zakłada utworzenie 2 klubów seniora (Piaski i Gardzienice), dla łącznie 60 osób (45K, 15M) w wieku powyżej 60 roku życia, którzy są mieszkańcami Gminy Piaski.

Priorytetowo będą traktowane:

 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 2. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 4. Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie),
 5. Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących,
 6. Osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Piaski na lata 2017-2020. 

W ramach projektu zaplanowano remont pomieszczeń oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia zajęć.

Kolejny etap – zajęcia cykliczne:

 • Zajęcia z zakresu kultury fizycznej (ćwiczenia taneczne i ruchowe, pilates, gimnastyka, fitness - 2h/tydz.; nordic walking - 2h/tydz.)
 • Zajęcia kulinarne (wykłady, warsztaty na temat zdrowego odżywania, przygotowywanie zdrowych posiłków, degustacja potraw – 2h/tydz.)
 • Zajęcia z rękodzieła (wizaż, tkactwo, biżuteria, decoupage, garncarstwo, stolarstwo, rękodzieło okolicznościowe – 2h/tydz.)
 • Zajęcia artystyczne (warsztaty teatralne, literackie, poetyckie, malarskie – 2h/tydz.)
 • Warsztaty wokalne – 2h/tydz.

Poradnictwo psychologiczne i zajęcia prozdrowotne oraz zajęcia edukacyjne:

 • Zajęcia prozdrowotne (biblioterapia, filmoterapia, muzykoterapia – 5h/tydz.)
 • Edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej (spotkania/ pogadanki z lekarzem – 60h/rok)
 • Poradnictwo psychologiczne (radzenie sobie ze stresem, podejmowanie ról społecznych, niwelowanie stereotypów, relacje z innymi itp. – 2h/tydz.)
 • Zajęcia informatyczne – 2h/tydz.
 • Podstawowy kurs komputerowy – 40h 

W ramach klubów seniora przewidziano zorganizowanie imprez okolicznościowych 5 razy w roku, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, spotkania Wigilijne, a także zaplanowano kilka wyjazdów integracyjnych – do muzeum lub teatru, groty solnej, kina, a także wycieczki krajoznawcze m.in. na Roztocze (w 2019 i 2020 roku), do Krakowa i Wieliczki (2019 rok) i do Częstochowy i Górę św. Anny (2020 rok).

Zarejestrowani uczestnicy projektu, będą aktywnie korzystać z zajęć w okresie od 1 stycznia 2019 roku do grudnia 2020 r.

Całkowity koszt projektu wynosi 989 328,00 zł, z czego dofinansowanie to kwota prawie 900 000 zł, pozostała kwota 96 000 zł to wkład własny w postaci wynajmu sal.

Data publikacji: 2020-11-24, 17:42