STAROSTA ŚWIDNICKI

Zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.)

zawiadamia

że w terminie od 14 września 2020 r. do 2 października 2020 r. (tj. 15 dni roboczych) zostanie wyłożony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świdniku przy ul. Niepodległości 13, pok. 108, do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Gmina Piaski dla obrębów ewidencyjnych: 2 - Brzezice, 3 - Brzeziczki, 15 - Kawęczyn, 19 - Kozice Górne, 20 - Kozice Dolne, 32 - Siedliszczki, 37 - Wola Piasecka.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo - kartograficznego rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego o sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów i budynków i będą podlegały ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Świdniku.

  

Starosta
/-/ Łukasz Reszka

Data publikacji: 2020-09-01, 12:30


Załączniki:

1. Zawiadomienie Starosty Świdnickiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Gmina Piaski