Piaski, dnia 6 listopada 2020 r.
Or.0002.19.2020
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej na dzień 12 listopada 2020 r. o godzinie 14:00. Sesja odbędzie się w sposób zdalny.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Piaskach 12 listopada 2020 roku
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Piaskach.
4.    Podjęcie uchwał:
1)    Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r. (Projekt Nr 1).
2)    Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Piaski na rok 2021. (Projekt Nr 2).
3)    Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Piaski na 2021 rok (Projekt Nr 3).
4)    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 837 Piaski – Żółkiewka – Sitaniec na odcinku od km 4+170 do km 6+145” (Projekt Nr 4).
5)    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania „Sieć kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem rozsączającym w ul. Partyzantów w Piaskach, dz. 1542, 1666 obręb 061703_4.301 – miasto Piaski obręb 1” (Projekt Nr 5).
6)    Uchwała w sprawie przejęcia do realizacji zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania  czystości oraz zieleni w pasach drogowych  zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie miasta Piaski (Projekt Nr 6).
7)    Uchwała w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (Projekt Nr 7).
8)    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Piaskach z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Projekt Nr 8).
9)    Uchwała zmieniająca uchwałę Nr VII/37/2019 Rady Miejskiej w Piaskach  w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez  Gminę Piaski, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (Projekt Nr 9).
10)    Uchwała w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w gminie Piaski (Projekt Nr 10).
11)    Uchwała w sprawie  uchwalenia  rocznego programu  współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok  2021 (Projekt Nr 11).
5.    Informacja Burmistrza Piask i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piaskach w sprawie  złożonych oświadczeń majątkowych.
6.    Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
7.    Wolne wnioski i dyskusja.
8.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej
           /-/ Paweł Podgórski

Data publikacji: 2020-11-06, 15:48